Lakvatten (Deponier)

AnoxKaldnes MBBR-teknologi möjliggör utveckling av en unik mikroflora (bakterier, svampar, etc.). Detta tar bort komplexa ämnen från lakvatten samtidigt som efterföljande nitrifikationssteg skyddas mot toxicitet.
Leachate

På många kommunala deponier blandas hushållsavfall med olika typer av industriavfall. Beroende på typ av deponerat avfall och deponins ålder kan lakvattnets sammansättning variera mycket.

Lakvatten måste vanligtvis behandlas före utsläpp för att minimera dess negativa inverkan på miljö och/eller på det kommunala avloppsreningsverket. Hämmande eller giftiga föreningar i lakvattnet kan störa den befintliga biologiska reningen vid ett avloppsreningsverk, varför lokal behandling av lakvatten blir allt vanligare.

 

Lakvatten har vanligen följande egenskaper:

  • Låg temperatur
  • Förekomst av hämmande eller toxiska föreningar
  • Lågt organiskt innehåll
  • Högt innehåll av humusämnen
  • Hög salthalt
  • Höga koncentrationer av kväveföreningar

MBBR-tekniken gör det enkelt att designa en flerstegsprocess, i vilken en unik mikroflora (bakterier, svampar etc.) kan utvecklas i respektive processteg. På så vis kan komplexa föreningar avlägsnas från vattnet, samtidigt som eventuella efterföljande steg skyddas mot toxicitet.

MBBR-processen är lätt att kombinera med en mängd olika efterbehandlingsalternativ eftersom processen inte kräver någon slamretur.

Lakvatten innehåller ofta föreningar som kan fällas ut i reningsprocessen. Utfällningar kan dock hanteras med hjälp av biofilmskontroll. AnoxKaldnes AnoxK™ Z-bärare är en lösning för lakvatten och annat avloppsvatten med risk för utfällning.

Läs mer om Z-MBBR här.

ReferenSER

AnoxKaldnes teknik finns i mer än 1 200 reningsverk runt om i världen. Kontakta oss för referenser relaterade till dina specifika behov.

Kontakta oss

KontaKT

Kontakta oss om du har några frågor om våra lösningar, eller inte hittar den information du letar efter.

Kontakta oss