ANITA™Mox

ANITA™ Mox-processer är enstegs deammonifierings- tekniker som tar bort mer än 90 % av ammoniaken och 75-85 % av det totala kvävet.
ANITA™Mox

ANITA™ Mox är en enstegsprocess baserad på MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) för behandling av kväverika vatten, där mer än 90% ammonium och mer än 75% totalkväve reduceras genom deammonifikation via partiell nitritation/anammox. Detta uppnås utan tillsats av extern kolkälla och med betydligt mindre luftbehov jämfört med traditionell nitrifikation – denitrifikation.

 

ANITA™ Mox processen är speciellt utvecklad för rening av avloppsvatten med höga halter ammonium, som t.ex.

 • Rejektvatten från slamrötning, för att reducera kvävebelastningen till huvudlinjen.
 • Industriella avloppsvatten, speciellt efter anaeroba processer.
 • Lakvatten från deponier
   

Rejektvattenbehandling

Rejektvatten från avvattningen av rötat slam innehåller typiskt höga halter av ammonium i förhållande till halten COD. Normalt skickas detta rejektvatten tillbaka till reningsverkets inlopp, vilket då innebär en ökad ammoniumbelastning på biologin i huvudlinjen, med höga kostnader för kvävereduktion som följd.
 
Med en ANITA™ Mox process renas rejektvattnet direkt, till en avsevärt lägre energikostnad än med konventionell rening i huvudlinjen, och utan något behov av extern kolkälla, vilket ger en låg driftskostnad. Detta tack vare ett unikt samarbete mellan två grupper av bakterier, de ammoniumoxiderande bakterierna (AOB) och anammox-bakterierna, vars symbios har optimerats i ANITA™ Mox -processen.
 
ANITA™ Mox-processen tillämpas i två olika utformningar utifrån anläggningsspecifika förutsättningar, dels som en MBBR där AOB/anammox samverkar i biofilmen på bärarna och dels som en Hybas™ (Integrated Fixed Film Activated Sludge), med AOB i såväl suspenderad biomassa som i biofilmen. Gemensamt för båda utformningar är den robusta egenskap som anammox-bakterier i biofilm på bärarna ger då de effektivt hålls kvar i processen.

 

Fördelar med ANITA™ Mox

 • Kompakt process
 • Upp till 60% lägre syrebehov
 • Ingen kolkälla krävs
 • Låg CO2 produktion
 • Låg slamproduktion
 • Avlastar huvudlinjen
 • Robust och stabil process
 • Snabb uppstart med eget utvecklat Biofarm-koncept

REFERENSER

AnoxKaldnes teknik finns i mer än 1 200 reningsverk runt om i världen. Kontakta oss för referenser relaterade till dina specifika behov.

Kontakta oss

KontaKT

Kontakta oss om du har några frågor om våra lösningar, eller inte hittar den information du letar efter.

Kontakta oss