Avloppsvatten

AnoxKaldnes levererar kompakt biologiska teknik utformad för att lösa en mängd olika utmaningar inom kommunal avloppsrening. Systemet kan arbeta vid låga temperaturer och hantera höga belastningar av organiskt material.
Wastewater

Kommunal avloppsvattenrening över hela världen står inför allt fler utmaningar, såsom att säkerställa recipientens miljöstatus, säkra badvattenkvaliteten, skydda dricksvattentillgångarna samt att sluta cirkeln genom återvinning av använt vatten för t.ex. bevattning eller som dricksvatten. Allt fler reningsverk behöver därmed kunna avlägsna såväl suspenderade ämnen och organiskt material, som närsalter och mikroföroreningar.

Idag står många reningsverk inför en uppgradering av befintliga processer (ofta aktivslam) för att möta en högre belastning och/eller utökade krav på närsaltsavskiljning. Men samtidigt som utsläppskraven blir striktare leder en ökad urbanisering till att utrymmet för att utöka befintliga anläggningars kapacitet, och/eller för att bygga nytt, minskar. 

För att bättre integrera reningsverken i den urbana miljön behöver buller och luktutsläpp därför hållas till ett minimum. För att minimera verkets klimatpåverkan krävs samtidigt lösningar med ett litet koldioxidavtryck.

Med en MBBR kan vi uppnå fullständig närsaltsavskiljning på en liten yta. Tekniken har installerats i underjordiska anläggningar, såväl som i helt övertäckta tankar. Allt för att minimera störningar i form av lukt och buller. 

MBBR-teknik är inte beroende av slamålder för att säkerställa prestanda. Därmed förbrukar en MBBR-anläggning mindre syre och producerar slam med högre energiinnehåll (ökad biogasproduktion) än en aktivslamlösning som CAS, MBR eller AGS med motsvarande kapacitet.

MBBR- eller Hybas™-teknik erbjuder en energineutral, eller potentiellt energipositiv, lösning för kommunal avloppsvattenrening.

ReferenSER

AnoxKaldnes teknik finns i mer än 1 200 reningsverk runt om i världen. Kontakta oss för referenser relaterade till dina specifika behov.

Kontakta oss

KontaKT

Kontakta oss om du har några frågor om våra lösningar, eller inte hittar den information du letar efter.

Kontakta oss