I samarbete med naturen

AnoxKaldnes är en världsledande leverantör av biologiska vattenreningslösningar för industrier och kommuner. Vår teknologi finns i mer än 1 200 reningsverk över hela världen.
Water technology powered by nature

Att hitta smarta lösningar på konkreta problem är utgångspunkten för allt vi gör på AnoxKaldnes

Historien om AnoxKaldnes började i ett forskningslaboratorium vid Lunds universitet i mitten av 1980-talet. Där arbetade den dåvarande doktoranden Thomas Welander med biologisk rening av svårbehandlat och giftigt skogsindustriellt avloppsvatten och problemen angreps på ett nytt sätt. Genom att studera och lära sig förstå reningsprocessernas mikrobiologi kunde man överkomma svåra problem och utveckla teknologi som gav en förbättrad rening. 
 
Det pionjärarbete som till en början utförts i laboratoriemiljö, omsattes snabbt till fullskaliga installationer. Detta var upptakten till ett nytt sätt att se på biologisk rening, att sätta mikrobiologin i fokus och utveckla processer baserat på mikroorganismernas egenskaper och behov. Ett snabbväxande intresse från marknaden ledde till att Thomas Welander så småningom grundade företaget Anox. Ett särskilt stort intresse för den nya tekniken kom från processindustrier med stor vattenförbrukning, där man nyligen fått nya, hårda miljödirektiv att följa. Detta gällde bland annat pappers- och massaindustrin, men också läkemedelsindustrin, där man nu såg möjligheterna att effektivt rena sitt avloppsvatten.

Ungefär samtidigt som Thomas Welander utvecklade det som la grunden för Anox, arbetade professor Hallvard Ødegaard, då vid universitet i Trondheim, med en ny metod för att öka effektiviteten hos biofilmsprocesser på kommunala reningsverk. Tekniken, som fick namnet MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor), bygger på att mikroorganismer växer på bärare som hålls omrörda i en reaktor. Enkelt förklarat fungerar MBBR-tekniken så att bärarna blir ett slags ”minihus” för mikroorganismerna som gör att fler mikroorganismer får plats i en mindre volym. Detta gör reningsprocessen mycket effektiv. Professor Hallvard Ødegaards uppfinning ledde så småningom till grundandet av företaget Kaldnes som snabbt fick betydande kommersiella framgångar.

Ganska snart förstod Thomas Welander att MBBR-tekniken från Kaldnes skulle passa Anox vattenreningsteknik som hand i handske, och efter en tid inleddes ett fruktbart samarbete. Detta mynnade så småningom ut i att Anox förvärvade Kaldnes 2002 och blev AnoxKaldnes. 

 

IDAG

Än idag är AnoxKaldnes ett kunskapsföretag som präglas av forskning och utveckling. Vi är världsledande inom biologisk vattenrening och vi arbetar kontinuerligt med nya innovationer. Till exempel utvecklar vi ny teknik för att biologiskt avskilja läkemedelsrester från kommunala avloppsvatten. 

En stor del av vår forskning är inriktad på energieffektiva och hållbara processlösningar som kan bidra till en minskad resurs- och energianvändning för våra kunder.

Sedan 2007 är AnoxKaldnes en del av den franska koncernen Veolia, ett av världens största företag inom vattenteknik. Vårt huvudkontor finns fortfarande i universitetsstaden Lund där allt tog sin början, men våra kunder finns runt om i hela världen.