Hybas™

Hybas™ är AnoxKaldnes IFAS metod för kväveavskiljning baserad på Integrated Fixed Film Activated Sudge (IFAS) teknologi, där de främsta egenskaperna hos MBBR och Activated Sludge (AS) slås samman till ett energieffektivt system.
Hybas/IFAS

HybasTM är AnoxKaldnes IFAS (Integrated Fixed Film Activated Sludge) lösning för kompakt avskiljning av organiska material och kväve i små tankvolymer. Med IFAS blir det kostnadseffektivt att uppgradera befintliga aktivslamprocesser i syfte att integrera kväverening eller fullständig biologisk närsaltsavskiljning, eller för att förbättra existerande kväverening.

I HybasTM tillsätts MBBR-bärare till ett eller flera luftade aktivslamsteg. En stor mängd nitrifierande bakterier kan växa på bärarnas skyddade yta, samtidigt som BOD-reduktion och denitrifikation sker i den suspenderade biomassan. På så vis förbättras nitrifikationskapaciteten i processen, samtidigt som belastningen på efterföljande sedimentering reduceras. 

I en HybasTM process blir slamåldern lägre jämfört med motsvarande aktivslamprocess, och därmed får vi en förhöjd biologisk aktivitet samt en förbättrad denitrifikation. Den låga slamåldern minskar dessutom risken för filamentbildande bakterier. 

Även om HybasTM ofta används som en uppgradering av befintlig aktivslamprocess, har vi många referenser där HybasTM också använts i nybyggnationer, på grund av sina många fördelar.

 

Fördelar med HybasTM:

  • Enkel att integrera i befintlig infrastruktur med minimalt behov av utbyggnad
  • Kompakt fotavtryck
  • Robust nitrifikation
  • Reducerad filamentbildning/slamsvällning 
  • Enkel att kombinera med Bio-P
  • Enkelt att kombinera med för- och efterdenitrifikation för att uppnå låga utgående halter av totalkväve 
  • Mindre känslig för varierande belastning och temperatur

ReferenSER

AnoxKaldnes teknik finns i mer än 1 200 reningsverk runt om i världen. Kontakta oss för referenser relaterade till dina specifika behov.

Kontakta oss

KontaKT

Kontakta oss om du har några frågor om våra lösningar, eller inte hittar den information du letar efter.

Kontakta oss