Biologiska satsvisa tester

Vårt laboratorium erbjuder en unik kombination av kvalitetssäkrade biologiska satsvisa tester och djup kunskap om processmikrobiologin bakom dessa tester.
Biological batch tests

Vi kan hjälpa dig att undersöka nedbrytbarheten och toxiciteten i olika avloppsvatten och kemikalier, den biologiska aktiviteten i olika typer av biomassa samt metanpotentialen i biogassubstrat. 

BBT

AnoxKaldnes laboratorium erbjuder en unik kombination av kvalitetssäkrade biotester och djup kunskap om de biologiska reningsprocesserna.

Vi levererar analysresultat av hög kvalitet som kan användas för att uppfylla myndighetskrav och vi hjälper gärna till med tolkning och uppskalning av resultaten. 

 

Notera: Låg nedbrytningsgrad eller tecken på toxicitet i satsvisa försök behöver inte nödvändigtvis betyda att vattnet inte är biologiskt behandlingsbart. I vissa fall behövs en starkt anpassad mikroflora för nedbrytning och kontinuerliga simuleringar i labskala krävs för att utvärdera den långsiktiga behandlingsbarheten. 

Test av biologisk nedbrytbarhet

Utvärdera hur organiska föreningar omvandlas i avloppsvattenbehandling och miljö 

Nedbrytbarhetstester är viktiga verktyg för att kvantifiera den biologiska nedbrytbarheten hos olika avloppsvattenströmmar och kemikalier. Resultaten är viktiga för att designa biologiska reningsprocesser. Testerna är också nödvändiga för att påvisa uppfyllnad av myndighetskrav och ska då utföras av ett ackrediterat laboratorium, såsom AnoxKaldnes laboratorium.    

Det finns ett flertal olika standardiserade metoder för att testa nedbrytbarhet. Valet av metod beror på syftet med testet och egenskaperna hos den substans som ska testas (exempelvis löslighet och flyktighet). Läs mer om de olika metoderna i länken nedan och kontakta oss gärna för konsultation angående metodval. 

AnoxKaldnes ackrediterade laboratorium erbjuder följande nedbrytbarhetstester:

  • OECD 302 B/SS-EN ISO 9888:1999: Nedbrytbarhetstest (inherent degradability - ackrediterad metod)  - Die-away mätningar av DOC (som standard) eller COD (på förfrågan). Detta test kallas även Zahn-Wellens test eller EMPA-Test
  • OECD 301 A/SS-EN ISO 7827:1996: Test av lättnedbrytbarhet (ready degradability - ackrediterad metod) – Die-away mätningar av DOC (som standard) eller COD (på förfrågan).
  • OECD 301 F//SS-EN ISO 9408:2000: Test av lättnedbrytbarhet (ready degradability - ackrediterad metod) – Respirometrisk analys
  • OECD 306: Test av biologisk nedbrytning i saltvatten.

Toxicitetstester

Utvärdera toxiciteten i avloppsvatten och kemikalier

Toxicitetstester (eller hämningstester) utvärderar vilken effekt olika koncentrationer av en förorening eller ett komplext avloppsvatten har på de mikroorganismer som utför för den biologiska avloppsvattenreningen. 

Våra standardiserade toxicitetstester fokuserar på antingen heterotrofa aeroba bakterier eller på nitrifierande bakterier: 

  • SS-EN ISO 9509 - Nitrifikationshämning (ackrediterad)
  • VKI - Screening metod för nitrifikationshämning (utvecklat av Danska VattenKvalitet Institutet), beskrivs i SNV rapport 4424. Utförs i stängda provkärl och passar därför för flyktiga eller skummande prover).
  • SS-EN ISO 8192 -Respirationshämning (ackrediterad)

Vi utför även skräddarsydda toxicitetstester som fokuserar på andra grupper av mikroorganismer såsom anammoxbakterier, denitrifierande bakterier och metanogena arkaer. 

Biologiska aktivitetstester

Utvärdera och förstå hur din reningsprocess mår

Biologiska aktivitetstester analyserar hastigheten och graden av biologisk omvandling som kan utföras av populationen av mikroorganismer i ett prov biomassa (slam eller biofilm). 

Dessa tester kan utföras med avseende på heterotrof respiration, nitrifikation (ammoniumreduktion), ammoniumoxiderande bakterier (AOB:er), nitritoxiderande bakterier (NOB:er), denitrifierande bakterier, anammoxbakterier, metanproducerande arkaer och mikroorganismer som reducerar mikroföroreningar (läkemedelsrester). 

Vi utför aktivitetstester på aktivslam och biofilm (AnoxKaldnes™ MBBR-bärare).

Test av Biokemisk Metanpotential (BMP)

Test av biokemisk metanpotential (BMP) används för att utvärdera den potentiella metanproduktionen som kan utvinnas genom anaerob behandling av olika substrat och avloppsvattenströmmar.

Skicka prover

Vänligen fyll i en följesedel noggrant (se länksektionen nedan). 

Undvik att skicka prover dagen före helg/helgdag. 

Kontakta oss för att diskutera metodval och provvolym för nedbrytbarhetstester och aktivitetstester.

Prover för standardiserade toxicitets-/inhiberingstester kan skickas direkt utan konsultation. Provvolym: 1L.

Vänligen säkerställ att proverna är ordentligt paketerade för att undvika läckage och följ instruktionerna i dokumentet angående provhantering och transport (se länksektionen nedan).

Kontakter

Charlotte Carlsson

Charlotte Carlsson

Lab Manager
Telefon: +46 (0)46 182531
E-post: [email protected]

My Carlsson

My Carlsson

Department manager Contracts & Services
Telefon: +46 46 18 21 55
E-post: [email protected]