Biostyr™ Duo

Biostyr™ Duo-teknologin erbjuder den mest kompakta lösningen för avlägsnande av kol och kväve. På grund av den unika kombinationen av media i processen, uppnås biologisk behandling och avlägsnande av suspenderade partiklar i ett steg.
Biostyr™ Duo

Med Biostyr™ Duo har vi kombinerat luftade biologiska filter (BAF) och MBBR, två välkänt kompakta tekniker

Simultan biologisk rening och filtrering sker i processen då två olika bärarmaterial verkar i samma reningstank.

Avloppsvattnet flödar inledningsvis genom ett dynamiskt lager med AnoxK™ MBBR bärare, vilka bidrar med en stor yta för biofilmstillväxt och rening kombinerat med en hög genomsläpplighet i bärarens relativt stora celler.

Vattnet fortsätter sedan genom ett lager med BIOSTYRENE bärare, vilka bidrar med ytterligare biofilmsyta, men också filtrerar vattnet då det stiger genom den packade bädden.

De lätta BIOSTYRENE bärarna hålls kvar i tanken med hjälp av ett bjälklag med munstycken. En gravitationsdriven backspolning används för att ta bort överflödiga partiklar utan pumpning. Biostyr™ Duo klarar en signifikant ökad belastning av BOD och ammonium jämfört med andra processer med biologiska filter och MBBR, utan att för den delen kräva utökad slambehandling. Dessutom kan väldigt låga utgående halter av BOD, ammonium och TSS upprätthållas.

Platsbrist är ett vanligt problem för städer som vill expandera sin avloppsvattenrening. Då krävs ofta en luktfri, bullerfri och “osynlig” lösning. Biostyr™ Duo är den mest kompakta lösningen för reduktion av organiskt material och kväve, där helt övertäckta reaktorer gör att luftutsläpp minimeras och att anläggningen enkelt kan integreras i omgivningen.

 

Applikationer

Sekundär rening

Konventionella luftade biologiska filter kräver ofta förbehandling av vattnet i form av kemfällning. Biostyr™ Duo tillåter högre halter av inkommande TSS och en ökad biofilmstillväxt på grund av genomsläppligheten i AnoxK™ bärarna. Detta gör det möjligt att installera processen efter en traditionell primärsedimentering. 

Biostyr™ Duo är en optimal lösning för reduktion av BOD, suspenderade ämnen och ammonium efter en primärsedimentering. Utgående halter ligger typiskt på 10/10/1 (BOD, TSS respektive ammonium). 

Biostyr™ Duo ger en mer pålitlig rening jämfört med aktivslamprocessen vid låga temperaturer, utan behov av eftersedimentering.  

 

Nitrifikation

Biostyr™ Duo är en optimal lösning för expansion av aktivslamanläggningar med begränsad eller obefintlig nitrifikation, då processen kan användas för tertiär ammoniumreduktion såväl som för efterpolering av suspenderade ämnen. 

I jämförelse med traditionella biologiska filter kan Biostyr™ Duo hantera högre belastning av organiska ämnen och samtidigt uppnå högpresterande nitrifikation i samma volym, eftersom lättnedbrytbara ämnen bryts ned i den heterotrofa biofilmen på K5 bärarna. Detta skapar en ideal miljö för den autotrofa biofilmen på BIOSTYRENE bärarna, där den stora bärarytan skapar maximal prestanda. 

 

Denitrifikation

Biostyr™ Duo är en ideal lösning för denitrifikation. Processen kan appliceras antingen som fördenitrifikation direkt efter primärsedimentering, eller som efterdenitrifikation efter valfri nitrifikationsprocess. Som efterdenitrifikation kan processen nå väldigt låga utgående halter, med typiska nivåer på under 1.5 mgTN/L. Genom att kombinera de två olika bärarmaterialen kan Biostyr™ Duo driftas vid högre belastning än andra biologiska filter designade för denitrifikation, och tar bara upp en bråkdel av motsvarande fotavtryck.

 

Fördelar

  • Kompakt process, ideal för anläggningar med platsbrist
  • Inget behov av sedimentering nedströms, vilket minskar behovet av drift och underhåll
  • Exceptionellt låga utgående halter, även vid låga temperaturer
  • Ett litet fotavtryck innebär att processen enkelt kan byggas övertäckt för integrering i stadsmiljö
  • Inga bärarsläpp från processen, vilket innebär att underhållskostnader i form av påfyllnad av bärare uteblir
  • Biostyr™ Duo är det enda luftade biologiska filter som fungerar utan primär kemfällning 
  • Kan appliceras för nitrifikation och/eller denitrifikation med ett minimalt platsbehov
  • Helautomatiserad kontroll med sensorer reducerar underhåll

ReferenSER

AnoxKaldnes teknik finns i mer än 1 200 reningsverk runt om i världen. Kontakta oss för referenser relaterade till dina specifika behov.

Kontakta oss

KontaKT

Kontakta oss om du har några frågor om våra lösningar, eller inte hittar den information du letar efter.

Kontakta oss